Login
Main menu
Loading…

ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

13-08-2559 Hits:56 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

15-07-2559 Hits:58 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

Read more

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

13-06-2559 Hits:85 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

13-06-2559 Hits:23 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ต่อไป

Read more

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

09-06-2559 Hits:89 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84...

Read more

มอบเบี้ยยังชีพฯ เดือนมิถุนายน

07-06-2559 Hits:31 กิจกรรม งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more