1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ตั้งอยู่ที่ 11/2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลวังตะแบก ตำบลห้วยยั้ง ตำบลคุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

1.3  เนื้อที่

ตำบลหนองหัววัว  มีเนื้อที่ประมาณ  42,497  ไร่  หรือประมาณ  67.99  ต.ร.ก.ม. แยกเป็น

 • พื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร      จำนวน  19,796  ไร่
 • พื้นที่ป่าไม้-ภูเขา  และอื่น ๆ              จำนวน  21,768  ไร่
 • พื้นที่สิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย         จำนวน      933  ไร่

ที่มาของข้อมูล:  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหัววัว

1.4  ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลหนองหัววัว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก พื้นที่เป็นภูเขาทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาหินปนลูกรัง มีป่าสงวน 1 แห่ง  คือ ป่าสงวนแห่งชาติเขาเขียว เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ขณะนี้เสื่อมโทรมค่อนข้างมาก เนื่องจากการตัดไม้ เพื่อทำที่อยู่อาศัยและการทำไร่

1.5  จำนวนหมู่บ้าน มี  8  หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 • นางมยุรี  อินทพงษ์        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
 • นายจำรัส  บดีรัฐ           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
 • นายดิเรก  เสาวนิจ        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
 • นางวารี  ส่องแสง         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล
1 บ้านหนองหัววัว 231 นายวิโรจน์  ขอนดอก 1.นายสมโพด  เสาวนิจ
2.นางฑิฆัมพร สังคง
2  บ้านปลายนา  91  นายเราะ  หนูหอม 1.นายมานพ  พลศร
2.นายมนทน  หนูหอม
3 บ้านทุ่งน้ำตก 152  นายปัญญา  น่วมไทย 1.นายพอ  เที่ยงธรรม
2.นางบุญช่วย  ถมทอง
4 บ้านบางลาด 340  นายวุฒิพงษ์  พลศร 1.นายประสงค์  คีรีรมย์
2.นางสาวอมลวรรณ  ถาวร
5 บ้านน้ำโก้ 82  นายชะเล  จันแดง 1.นายมณู  ชุ่มเชื้อ
2.นายนเรศ  แผ่ทอง
6 บ้านบ่อฟ้า 165 นายประสงค์  พลอาจ  1.นายคำรณ  บัวบาน
2.นายกิตท์  สังคง
7 บ้านคลองขมิ้น 164  นายระ  หอมรื่น 1.นายธีระ  คีรีรมย์
2.นายพยงค์  มาน้อย
8 บ้านวังพึง 63  นายจำรุญ  อุดธง 1.นายประเสริฐ  เกษร

 1.6  ประชากรตามทะเบียนราษฎร (เดือนพฤษภาคม 2559)

 

หมู่ที่   ชื่อหมู่บ้าน   จำนวนครัวเรือน  จำนวนประชากร  รวม 
 ชาย  หญิง
1 บ้านหนองหัววัว 231 408 460 868
2  บ้านปลายนา 91 149 143 292
3 บ้านทุ่งน้ำตก 142 268 263 531
4 บ้านบางลาด 340  645  639 1,284
5 บ้านน้ำโก้ 82 152 186 338
6 บ้านบ่อฟ้า 165 263 274  537
7 บ้านคลองขมิ้น 164 345 309 654
8 บ้านวังพึง 63 113  105 218
           
  รวม 1,288 2,343 2,379 4,722

จำนวนประชากร ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559
ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

 หมายเหตุ* จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชากรตำบลหนองหัววัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แยกได้ ดังนี้

 • พื้นที่ทำนาทั้งหมด            17,093      ไร่ (เฉพาะนาปี)
 • พื้นที่ทำไร่ทั้งหมด              2,579      ไร่
 • พื้นที่ทำสวนและไม้ยืนต้น         106      ไร่
 • พื้นที่เลี้ยงสัตว์                   1,277      ไร่

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหัววัว

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 • ปั้มน้ำมัน (หลอด)              จำนวน          5    แห่ง
 • ลานตากข้าว                     จำนวน          1    แห่ง
 • ร้านขายของชำ                  จำนวน        42    แห่ง
 • โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก)          จำนวน          7    แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ  (ขนาดเล็ก)          จำนวน         8    แห่ง

2.3 การอพยพแรงงาน

การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชากรภายในตำบลแบ่งได้  2  ประเภท  คือ

(1)  การอพยพทำงานถาวร  ส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำงานก่อสร้างในจังหวัดใกล้เคียงหรือไปทำงานในเขตใกล้เคียง
(2)  การอพยพไปรับจ้างภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วกลับมาทำการเกษตรในช่วงฤดูการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนแรงงานนี้จะประกอบอาชีพทางการเกษตร

3. สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1,หมู่ที่  3 และหมู่ที่  4
 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง  อยู่ร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน    จำนวน  8  แห่ง
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน    จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด / สำนักสงฆ์  จำนวน  4  แห่ง

1. วัดโคศิรการาม  หมู่ที่ 1
2. วัดทุ่งน้ำตก  หมู่ที่ 3
3. วัดบางลาด  หมู่ที่ 4
4. วัดศรีไพรวัลย์วนาราม (เขาน้อย)  หมู่ที่ 7

3.3 การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัววัว
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  100

3.4 การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • มีทีพักสายตรวจตำรวจ  จำนวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านบางลาด  ซึ่งอยู่ในเขตบริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรานกระต่าย

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

ตำบลหนองหัววัว  มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  คือ

เส้นทางบ้านหนองหัววัว - บ้านคลองขมิ้น และเส้นทางสายพรานกระต่าย - บางลาด การคมนาคมในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและถนนลูกรัง พาหนะที่ใช้เดินทางเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถอีแต๋น

4.2 การโทรคมนาคม

 • โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน   -   ตู้
 • ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (ปณช.)  จำนวน   1   แห่ง

4.3  ไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีประมาณร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ / ลำห้วย   จำนวน   4   สาย  คือ
  คลองยางโทน, คลองขมิ้น, คลองห้วยบง, คลองมะดัน

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • อ่างเก็บน้ำ      จำนวน   1  แห่ง
 • ฝาย    จำนวน   9   แห่ง
  • สระน้ำสาธารณะ   จำนวน  15  แห่ง
  • สระน้ำเอกชน  จำนวน  500  แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน  จำนวน  4  แห่ง
  • บ่อบาดาลสาธารณะ  จำนวน   31   แห่ง
  • บ่อน้ำตื้น  จำนวน   115   แห่ง
  • ถังน้ำ  จำนวน   59   แห่ง
  • โอ่งน้ำ  จำนวน   45   แห่ง

5. ข้อมูลอื่นๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ป่าสงวนกำลังพัฒนาเป็นป่าชุมชน เห็ดโคนเป็นผลผลิตของป่าชุมชน ซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารได้ และอ่างเก็บน้ำห้วยบง ซึ่งปัจจุบันกำลังจะพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนี้ยังมีถ้ำประกายเพชร ซึ่งค้นพบโดยชาวบ้านและกำลังจะฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลหนองหัววัวด้วยเช่นกัน

5.2 มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน  5  รุ่น    จำนวน   950   คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ  1  รุ่น    จำนวน    50    คน
 • กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ  2  รุ่น   จำนวน   50   คน
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร   จำนวน   1   กลุ่ม
 • กลุ่มยุวชนเกษตรกร   จำนวน   1   กลุ่ม
 • อปพร. ตำบลหนองหัววัว   จำนวน    90   คน
 • ที่ปรึกษาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบล   จำนวน   13   คน
Toogle Right