นางมยุรี  อินทพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว


นายจำรัส  บดีรัฐ
รองนายก อบต.


นายดิเรก  เสาวนิจ
รองนายก อบต. 


นางวารี  ส่องแสง
เลขานุการ นายก อบต.

 

Toogle Right