นายเจษฎา  มูลเปี้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
นางดวงแก้ว  กระบวนศรี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณัชปภา  ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นายชิษณุพงษ์  สมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์  โทนทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนาฎนฎา  หอมรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายจิรายุ  ชูแผ้ว
นักการ

นายประวิทย์  หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายวีรยุทธ  หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ
 

 

Toogle Right