นายธีระ  คีรีรมย์
ประธานสภา อบต.หนองหัววัว


นายประเสริฐ  เกสร
รองประธานสภา อบต.หนองหัววัว
 
นายเจษฎา  มูลเปี้ย
เลขานุการสภา อบต.หนองหัววัว

นายสมโพด  เสาวนิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นางฑิฆัมพร  สังคง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายมนทน  หนูหอม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
 
นายมานพ  พลศร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายพอ  เที่ยงธรรม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นางบุญช่วย  ถมทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
 
นายประสงค์  คีรีรมย์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางสาวอมลวรรณ  ถาวร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายนเรศ  แผ่ทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายมะณู  ชุ่มเชื้อ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายกิตท์  สังคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายคำรณ  บัวบาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายพยงค์  มาน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
   

 

Toogle Right