นางภูษณิศา  เกตุแก้ว
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นางนุชจนาจ  อ่องยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิศักดิ์  เสาวนิจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

 

Toogle Right