สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

   ตามแผนการกระจายอำนาจ ตาม พรบ. พ.ศ.2499 จาก อบจ. ในการถ่ายโอนภารกิจการจดทะเบียนพาณิชย์ให้แก่ อบต.ในเขตท้องที่

   ขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถกระทำการได้ อบต. หนองหัววัว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการ

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ประกอบด้วย

 • โรงสีข้าว, โรงเลื่อย
 • ขายสินค้าในวันหนึ่งๆ  ตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป, ขายอาหาร , ขายข้าว ,ผลิตปุ๋ยเพื่อขาย
 • การเป็นนายหน้า ตัวแทนค้าต่าง  ตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไป, การค้าปลีก ค้าส่ง กิจการขนส่ง
 • ขายเครื่องประดับอัญมณี หัตถกรรมจากงาช้าง ร้านอินเทอร์เน็ต
 • โรงรับจำนำ
 • โรงแรม ร้านค้าคาราโอเกะ ตู้เพลง
 • กู้ยืมเงิน ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ขายสินค้าและบริหารออนไลน์
 • ให้บริการอินเตอร์เน็ต, ให้บริการเล่นเกมส์
 • ขาย ผลิต และให้เช่าซีดี ดีวีดี เพลงและภาพยนตร์ ฯลฯ

หลักฐานต้องนำมาประกอบ

 • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน
 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 50 บาท

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โทร. 055- 741755 ต่อ 12  

Toogle Right