ลำดับที่

ประเภท

รายละเอียด

ระยะเวลาการเสียภาษี

1

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คือภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าและในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น  เช่น ฟาร์มสัตว์  ตึกแถว  บ้านเช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย  ที่ไว้เก็บสินค้าที่ประกอบอุตสาหกรรม  ให้ญาติ หรือผู้อื่นอยู่อาศัยหรือใช้ประกอบกิจการอื่น เพื่อหารายได้ 

ตั้งแต่มกราคม - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์

2

ภาษีป้าย

ได้แก่ป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมาย ที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือ ประกอบ กิจการอื่น เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณา ไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ภายในเดือนมีนาคม

3

ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน  ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและไม่ได้ใช้ที่ดินดังกล่าวเพื่อการอยู่อาศัย

ตั้งแต่มกราคม – สิ้นเดือนเมษายน

Toogle Right