ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ต่อไป

Free Joomla Lightbox Gallery
Toogle Right